OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Ochrana osobných údajov
 
Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane
osobných údajov“) a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov
podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov
 
I. Úvodné ustanovenia
 
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.greenstic.sk je Greenstic Slovakia s. r. o., ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
obchodné meno: Greenstic Slovakia s. r. o.
sídlo: Vnútorná okružná 176/9, 945 01 Komárno
IČO: 54 891 876
DIČ: 2121812682
IČ DPH: SK2121812682

zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 58290/N
tel. číslo: +421 918 699 388
e-mail: info@greenstic.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená: zodpovedná osoba nie je určená. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov - kupujúcich ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli títo zákazníci – kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníkov - kupujúcich. Osobné údaje, ktoré poskytuje kupujúci prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich
zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 
II. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 
1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií v
internetovom obchode.
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou
je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel.
 
III. Zdroje a rozsah spracúvania osobných údajov
 
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov - kupujúcich v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, podpis.
2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
3. Informácie, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, s výnimkou poskytnutia informácií subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom za účelom vykonávania činnosti predaja výrobkov, ktorými sú najmä prepravné a doručovacie spoločnosti.
 
 
IV. Doba uchovávania osobných údajov

 
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:
počas trvania zmluvného vzťahu dotknutej osoby s prevádzkovateľom;
ďalej po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov; a ďalej po dobu akú určujú a vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky na uchovávanie osobných údajov.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje
vymaže.

 
V. Práva dotknutej osoby


1. Prevádzkovateľ informuje kupujúceho o tom, že podľa zákona o ochrane osobných údajov ako dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona o ochrane osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 zákona o ochrane osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona o ochrane
osobných údajov; právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 zákona o ochrane osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 zákona o ochrane osobných údajov; právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť odvolania tohto súhlasu;
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


2. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Prevádzkovateľ ďalej informuje zákazníka - kupujúceho, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to buď písomným listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred odobratím údajov dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených v § 30 zákona o ochrane osobných údajov obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov a podľa § 41 zákona o ochrane osobných údajov, ako aj zásady podľa § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú; toto sa však neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia
zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je
rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov.
 
VI. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
VII.
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie
o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti
zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete
kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.